استفاده از خاک پوششی قارچ ملارد برای ساخت کنترل کولر

امروزه کوددهی خاک باید همراه با حاصلخیزی خاک برای تولید محصول پایدار عمل کند در واقع، کاشت کود در خاک نابارور چندان مؤثر نیست چرا ؟ زیرا فقدان تنوع زیستی در خاک به طور قابل توجهی اثر کوددهی محصولات و در نتیجه اندازه محصولات را محدود می کند.

افزایش پایدار در کمیت و کیفیت تولید بیش از هر چیز مستلزم تحریک حیات خاک است یاد بگیرید که چگونه خاک را برای یک محصول پایدار بارور کنید.

کوددهی کافی خاک: تغییر شیوه ها

برخی از شیوه های کشاورزی سنتی و استفاده از کودهای شیمیایی عمر خاک پوششی قارچ ملارد را تا حد زیادی کاهش داده است اگرچه عملکرد در دهه 1930 به میزان قابل توجهی افزایش یافت، حجم تولید در اکثر محصولات از سال 1990 راکد مانده است و دلیل خوبی دارد: خاک از نظر میکروارگانیسم ها و سایر مواد مغذی مانند نیتروژن یا پتاسیم فقیر است.

شیوه های کشاورزی دیروز و کوددهی با چالش های خاک های امروزی مواجه نخواهد شد بنابراین باید به این امر پی برد تا بتوان به درستی خاک را کود داد و محصولاتی پایدار به دست آورد.

 از جمله شیوه‌های کشاورزی «جدید» که باید در نظر گرفته شود: تناوب زراعی که از هوموس محافظت می‌کند، کاشت صید گیاهی، فرآیندهای زیست پالایی، کوددهی زیست محیطی و سایر روش‌های حفاظتی.

اصلاحیه کشاورزی

این تغییرات در شیوه های کشاورزی منجر به ایجاد کوددهی شده است که برای ارتقای تنوع زیستی خاک کار می کند قبل از اینکه حتی استفاده از کود را در نظر بگیرید، کشاورزی ارگانیک اولین قدم برای افزایش عمر خاک شما با بهبود ساختار و حاصلخیزی آن است.

عناصری که PH خاک را اصلاح می کنند، با گردش بیشتر آب و هوا، حیات میکروبی را در آن ایجاد می کنند سپس جذب کودها توسط گیاه را بهینه می کنند. 

اصلاحات کشاورزی ارگانیسم های خاک را تحریک می کند که به طور طبیعی در فرآیندهای مختلف بهبود حاصلخیزی خاک شرکت می کنند برای مثال، کرم‌های خاکی «تهویه خوب» خاک را از طریق مویرگ‌ها فراهم می‌کنند کوددهی خاک، با شروع تغییرات کشاورزی، نتایج را بهینه می کند.